Chuẩn bị các tập tin csv

Công tác chuẩn bị dữ liệu cho năm học mới thường rất vất vả cho các thầy cô. Do đó, mình xin hướng dẫn một số kỹ thuật để công tác này trở nên nhanh gọn hơn

Đường dẫn dưới đây là một folder Google Drive chứa danh sách các tập tin csv cần thiết

Trong đường dẫn Drive chứa 4 tập tin lần lượt là:

 1. buoc_1_terms.csv dùng để tạo kỳ học hoặc năm học mới.

 2. buoc_2_courses.csv dùng để tạo danh sách khóa học theo học kỳ/ năm học mới

 3. buoc_3_users.csv dùng để tạo danh sách tài khoản học sinh và giáo viên

 4. buoc_4_enrollments.csv dùng để mời học sinh và giáo viên vào khóa học

Thầy/ cô cần phải chuẩn bị tập tin lần lượt theo thứ tự

Hướng dẫn tập tin thứ 1 (buoc_1_terms.csv)

Tập tin này sử dụng để tạo hàng loạt các kỳ học theo các giá trị được đặt trong tập tin. Thường là một niên khóa hoặc 2 kỳ học

Lưu ý: Hàng số 1 trong file không được sửa hoặc xóa

Trong tập tin này có 5 cột lần lượt là:

 • term_id: Mã định danh cho kỳ học hoặc niên khóa. Thầy/ cô có thể đặt tùy ý nhưng nên theo một định dạng nào đó (Ví dụ: NK-2023-2024 để đặt cho Niên khóa 2023-2024)

 • name: Tên của kỳ học hoặc niên khóa. Ví dụ: Niên khóa 2023-2024

 • status: Trạng thái của kỳ học hoặc niên khóa. Giá trị mặc định là active để kích hoạt kỳ học này.

 • start_date: Ngày bắt đầu của kỳ học hoặc niên khóa. Giá trị này được đặt theo định dạng ISO 8601: YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ (Ví dụ: 2023-08-01T00:00:00Z)

 • end_date: Ngày kết thúc của kỳ học hoặc niên khóa. Giá trị này được đặt theo định dạng ISO 8601: YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ (Ví dụ: 2024-06-01T00:00:00Z)

Tạo 1 niên khóa trong năm họcTạo 2 kỳ học trong năm học

Số lượng khóa học trên LMS sẽ tăng gấp đôi (một nửa danh sách khóa học sẽ ở kỳ 1 và một nửa còn lại ở kỳ 2)

Số lượng khóa học trên LMS chỉ bằng một nửa danh sách khóa học so với tạo 2 kỳ học

Mỗi môn học của một lớp là một khóa học trên LMS trải dài từ đầu niên khóa tới cuối niên khóa

Mỗi môn học của một lớp là hai khóa học trên LMS (tương ứng với thời gian của mỗi kỳ học)

Sổ điểm được tập trung trong một khóa học

Sổ điểm sẽ chia thành hai khóa học

Số liệu thống kê trong khóa học là nguyên một niên khóa (số liệu chung)

Số liệu thống kê trong khóa học là dữ liệu của một kỳ học (số liệu chi tiết hơn)

Hướng dẫn tập tin thứ 2 (buoc_2_courses.csv)

Tập tin này sử dụng để tạo hàng loạt các khóa học theo các giá trị được đặt trong tập tin.

Lưu ý: Hàng số 1 trong file không được sửa hoặc xóa

Trong tập tin này có 5 cột lần lượt là:

 • course_id: Mã định danh của khóa học. Thầy cô có thể đặt tùy ý nhưng nên đặt theo một định dạng nào đó. (Ví dụ: HH8.1-NK2324 Mã của khóa học môn Hóa học lớp 8.1 của Niên khóa 2023-2024 hoặc THH8.1-NK2324 Mã của khóa học môn Hình học lớp 8.1 của Niên khóa 2023-2024)

 • short_name: Tên ngắn của khóa học. Ví dụ: Hóa học - 8.1

 • long_name: Tên dài của khóa học. Ví dụ: Hóa học - 8.1

 • term_id: Mã định danh của kỳ học/ Niên khóa. Mã này được lấy trong tập tin buoc_1_terms.csv ở cột term_id. Ví dụ: NK-2023-2024

 • status: Trạng thái của khóa học. Giá trị mặc định là active

Hướng dẫn tập tin thứ 3 (buoc_3_users.csv)

Tập tin này sử dụng để tạo hàng loạt các tài khoản cho cả học sinh và giáo viên theo các giá trị được đặt trong tập tin.

Lưu ý: Hàng số 1 trong file không được sửa hoặc xóa

Trường hợp tài khoản đã tồn tại trên LMS. Vui lòng nhập đúng tên đăng nhập (Đăng nhập) và user_id (SIS ID) sử dụng trong LMS (Tham khảo hình bên dưới).

Trong tập tin này có 5 cột lần lượt là:

 • user_id: Mã định danh cho Học sinh/ Giáo viên. Thầy cô có thể đặt tùy ý nhưng nên đặt theo một định dạng nào đó. (Ví dụ: linhchi12345.ct, hoangthedo321.vt, hoang@cohota.com)

 • login_id: Tên đăng nhập cho Học sinh/ Giáo viên. Tối thiểu 8 ký tự. Thầy cô có thể đặt giống với cột user_id (nếu cột user_id trên 8 ký tự).

 • password: Mật khẩu mặc định. Tối thiểu 8 ký tự

 • full_name: Họ và tên của Học sinh/ Giáo viên.

 • email: Email của Học sinh/ Giáo viên.

 • status: Trạng thái của tài khoản. Giá trị mặc định là active

Mỗi hàng trong tập tin tương ứng với tài khoản học sinh hoặc giáo viên trong LMS

Hướng dẫn tập tin thứ 4 (buoc_4_enrollments.csv)

Tập tin này dùng để ghi danh danh sách học sinh và giáo viên vào các khóa học theo các giá trị được đặt trong tập tin.

Lưu ý: Hàng số 1 trong file không được sửa hoặc xóa

Trong tập tin này có 4 cột lần lượt là:

 • course_id: Mã định danh của khóa học. Mã này được lấy trong tập tin buoc_2_courses.csv.

 • user_id: Mã định danh của Học sinh/ Giáo viên. Mã này được lấy trong tập tin buoc_3_users.csv.

 • role: Vai trò của user_id. Bao gồm 2 giá trị là: teacher hoặc student

 • status: Trạng thái của ghi danh (enrollment). Giá trị mặc định là active

Mỗi hàng trong tập tin tương ứng với một ghi danh vào khóa học với vai trò là giáo viên hoặc học sinh

Tiến hành Import các tập tin vào LMS

Thầy/ cô đăng nhập hệ thống với tài khoản Administrator, chọn Quản trị viên sau đó chọn Nhập SIS ở thanh công cụ bên trái màn hình. Nếu nút Nhập SIS không có trong LMS của bạn, vui lòng liên hệ với Cohota để được kích hoạt.

Tiếp đến, bạn nhấn vào nút "Choosen File" và chọn tập tin thứ nhất (buoc_1_terms.csv). Sau đó nhấn nút Xử lý dữ liệu và đợi cho dữ liệu được xử lý xong. Sau đó, tiếp tục nhập các tập tin kế tiếp cho tới khi hết 4 tập tin. (buoc_2_courses.csv, buoc_3_users.csv, buoc_4_enrollments.csv)

Sau mỗi lần xử lý một tập tin thầy cô kiểm tra bằng cách:

 • Đối với tập tin buoc_1_terms.csv đã xử lý xong: Thầy cô có thể vào phần Kỳ học ở thanh điều hướng phía tay trái để kiểm tra kỳ học của mình đã được tạo hay chưa?

 • Đối với tập tin buoc_2_courses.csv đã xử lý xong: Thầy cô có thể vào phần Khóa học ở thanh điều hướng phía tay trái để kiểm tra ngẫu nhiên vài khóa trong tập tin đã được tạo hay chưa?

 • Đối với tập tin buoc_3_users.csv đã xử lý xong: Thầy cô có thể vào phần Thành viên ở thanh điều hướng phía tay trái để kiểm tra ngẫu nhiên vài tài khoản trong tập tin đã xuất hiện hay chưa?

 • Đối với tập tin buoc_4_enrollments.csv đã xử lý xong: Thầy cô có thể vào phần khóa học ở thanh điều hướng phía tay trái để kiểm tra ngẫu nhiên một số khóa học trong tập tin đã có đủ thành viên hay chưa?

Sau khi đã nạp tất cả tập tin. Thầy cô kiểm tra tổng quan lại và thông báo cho giáo viên hoặc học sinh đăng nhập vào LMS để kiểm tra

Last updated