Danh sách trích ngang

Một lớp học hay khoá học có thể có nhiều danh sách học viên, giảng viên được đưa vào ở các thời điểm khác nhau. Các danh sách này được gọi là danh sách trích ngang của khoá học

Nhiều tình huống khi khoá học hay lớp học đang diễn ra các học viên, trợ giảng hay giáo viên sẽ được thêm vào. Khi được thêm vào trong cùng một khoá học hay lớp học, các nhóm này sẽ dùng chung được toàn bộ tài liệu và nội dung của khoá học. Nhưng Giáo viên có thể điều chỉnh lại hạn nộp bài cho các nhóm này, mỗi nhóm mỗi hạn nộp khác nhau.

Thêm danh sách trích

Để thêm danh sách trích ngang, Giáo viên vào phần "Cài đặt khoá học"

Bạn có thể thấy giao diện mặc định của Cài đặt khoá học của bạn khác so với giao diện này. Một số tính năng không được bật mặc định.

Chọn vào thẻ "Danh sách trích ngang" trong nhóm các thẻ của trình cài đặt khoá

Đặt tên cho danh sách trích ngang mới mà bạn muốn tạo và nhấn nút "+Danh sách" để bổ sung một danh sách trích ngang mới.

Bạn sau đó có thể thêm thành viên vào các danh sách trích ngang khác nhau của khoá học từ trình quản lý thành viên của lớp học. Tham khảo tại đây

Last updated