Quản lý các học kỳ của nhà trường

Học kỳ là thành tố quan trọng trong nhà trường hoặc trong đơn vị đào tạo có lộ trình đào tạo lớn. Học kỳ quy định thời gian hoạt động của các đối tượng dạy và học. Đồng thời đặt tên về mặt hành chính.

Tại trang quản trị của trường, bạn có thể thấy menu "Các kì học"

Bạn có thể tạo thêm các kì học trên hệ thống trường của mình. Cũng như bổ nhiệm thời gian tham gia của các bên tham gia vào khoá học bao gồm: Giảng viên, người thiết kế khoá học, trợ giảng và học viên.

Lưu ý: các bên tham gia vào khoá học này bao gồm: Giảng viên, người thiết kế khoá học, trợ giảng và học viên không phải là những quyền hạn cơ bản hoặc các quyền hạn được quản trị viên cấu hình. Đây là danh sách cứng của các bên liên quan.

Bạn có thể muốn tìm hiểu thêm về quyền hạn của khoá học và đơn vị tại đây

Last updated