Business theme

Cohota Business theme là giao diện thương mại khoá học có tính phí. Business theme cho phép người dùng cấu hình được những giao diện như edu.innotek.tech
Giới thiệu và các hướng dẫn cấu hình cơ bản trong business theme: Giới thiệu Cohota business theme
Các hướng dẫn cấu hình cơ bản nằm ở Slide số 2 của bày trình bao gồm:
  • Cấu hình các thành phần thuộc tính của một khoá học
  • Cấu hình cây danh mục
Hình 1 - Giới thiệu Cohota Business Themes tại https://themes.cohota.com/theme/1