Comment on page

Mở tài khoản và đăng nhập

Học viên có thể tự mở tài khoản của trường hoặc nhận được thư mời tham gia lớp học của giáo viên tuỳ vào sự cho phép của quản trị viên hệ thống nhà trường.
Mặc định hệ thống không mở sẵn tính năng cho phép tự đăng ký của học viên. Và học viên cần nhận được lời mời từ giáo viên của mình. Xem thêm thao tác mời học viên tại đây
Học viên sau khi nhận được lời mời từ giáo viên của mình, có thể tìm thấy email thư mời từ trong hộp tư của mình (Lưu ý thư mục Spam nếu không tìm thấy trong hộp thư mặc định)
Hình minh hoạ 1 - Thư mời tham gia lớp học
Học viên nhấn vào nút "Bắt đầu" trong email để bắt mở tài khoản và thiết lập mật khẩu lần đầu.
Hình minh hoạ 2 - Thông báo chào mừng và hướng dẫn khởi tạo tài khoản lần đầu
Học viên không thể thay đổi email trong quá trình thiết lập tài khoản
Hình minh hoạ 3 - Khai báo mật khẩu lần đầu
Mật khẩu tối thiểu 8 ký tự bao gồm chữ, số, ký tự đặc biệt và chữ In hoa.
Trường hợp học viên đã có tài khoản trong trường của bạn. Học viên sẽ được yêu cầu đăng nhập trước khi nhấn nút chấp nhận lời mời.