Thêm học sinh vào khoá học trên LMS

Sử dụng tập tin csv để đưa học sinh vào khoá học thay vì sử dụng cách thông thường

Chuẩn bị khoá

Đối với khoá học đã có sẵn trên LMS

Vào cài đặt khoá học để nhập SIS ID. SIS ID sử dụng để định danh các khoá học trong tài khoản của mình. Một SIS ID chỉ sử dụng cho một khoá học. Ví dụ: SIS ID được đặt là: dao-tao-lms.

Đối với khoá học chưa có trên LMS.

Thầy cô tham khảo bài hướng dẫn tại đây.

Chuẩn bị tập tin

Chuẩn bị tập tin enrollment.csv bên dưới là tập tin mẫu. Thầy cô dựa trên tập tin này để thay đổi thông tin cho phù hợp.

Trong tập tin enrollments.csv có các trường thông tin là:

Trường bắt buộc *

  • course_id*: đây là SIS ID được đặt trong phần cài đặt khoá học.

  • user_id*: đây là user_id được đặt trong tập tin users.csv khi thêm thành viên bằng tập tin. Bài hướng dẫn tại đây.

  • role*: dùng để thiết lập quyền của user này trong khoá học là học sinh, giáo viên hay trợ giảng. Có các giá trị tương ứng là: student, teacher, ta. Thầy cô lưu ý là phải đúng từng ký tự. Ví dụ user có quyền học sinh thì giá trị là student.

  • status*: Đây là trạng thái của người dùng trong khoá . Có hai giá trị là active deleted.

Sau khi chuẩn bị danh sách trong tập tin enrollments.csv, thầy cô đăng nhập hệ thống, chọn Quản trị viên sau đó chọn Nhập SIS ở thanh công cụ bên trái màn hình. Nếu nút Nhập SIS không có trong LMS, vui lòng liên hệ với Cohota để được kích hoạt.

Tiếp đến, thầy cô nhấn vào nút "Choosen File" và chọn tập tin enrollments.csv. Sau đó nhấn nút Xử lý dữ liệu và đợi cho dữ liệu được xử lý xong.

Khi hoàn tất, Thầy cô vào khoá học để kiểm tra tại Thành viên ở thanh công cụ của khoá

Nếu quyền hạn là tuỳ biến thì thầy cô hãy sử dụng mẫu file sau để import (Cần phải inspect trên giao diện web để tìm ID của role)

Last updated