Đơn vị tuyến dưới là gì?

Trong một tổ chức, có thể sẽ có nhiều hoạt động vì vậy mà bạn cũng có thể có nhiều nhóm, tổ, phòng ban, khoa với các hoạt động hành chính và giảng dạy khác nhau

Nếu bạn là quản trị viên của đơn vị được bổ nhiệm, bạn có thể tìm thấy "Đơn vị tuyến dưới" nằm trong menu điều hướng quản trị viên của đơn vị mình

Bạn có thể thấy danh sách các đơn vị tuyến dưới mà bạn có thể can thiệp và số lượng khoá học (hoặc lớp học) đang có trong đơn vị đó.

Thêm, sửa, xoá Đơn Vị Tuyến Dưới

Nhấn vào một đơn vị tuyến dưới, bạn sẽ được chuyển đến trang quản trị của đơn vị đó. Trang này có đầy đủ các công cụ quản trị cần thiết cho đơn vị được tạo ra, với cấu trúc khá tương đồng với đơn vị hiện tại của bạn.

Bổ nhiệm quản trị viên cho Đơn Vị Tuyến Dưới

Để bổ nhiệm quản trị viên mới vào đơn vị tuyến dưới, bạn nhấn vào đơn vị tuyến dưới mà bạn muốn bổ nhiệm trong danh sách đơn vị tuyến dưới của đơn vị mình. Chọn vào mục "Cài đặt"

Chọn thẻ "Các quản trị viên" và nhấn nút "+ Quản trị viên đơn vị"

Thêm email người bạn muốn bổ nhiệm vào ô, cách nhau bằng dấu phẩy hoặc xuống dòng. Chọn loại quyền hạn mà bạn muốn bổ nhiệm cho danh sách quản trị viên của đơn vị này

Trường hợp bạn không thấy danh sách quyền hạn của quản trị viên như trong hình. Đơn vị của bạn có thể cần nâng cấp tài khoản tại cohota thành gói có quyền hạn nhiều hơn. Liên hệ hỗ trợ của bạn tại cohota

Last updated