Tích hợp Google Assignment vào LMS

Thầy/ cô truy cập trang Google Assignment Console.

Lưu ý: Thầy cô sử dụng tài khoản Google Education để đăng nhập

Thầy/ cô nhấn nút Generate new pair. Chọn Other LMS, nhập tên "Cohota LMS LTI". Sau đó nhấn nút Generate

Google sẽ khởi tạo cho thầy cô thông tin để tích hợp bao gồm KeySecret. Thầy/ cô sẽ sử dụng hai thông tin này để tích hợp vào LMS.

KeySecret thầy/ cô nên copy và lưu trữ lại ở đâu đó trên máy cá nhân hoặc chụp hình lại

Tiếp đến, Thầy/ cô đăng nhập vào LMS.

  • Đối với thầy/ cô là quản trị viên nhà trường/ Trung tâm cài Google Assignment cho đơn vị của mình trên LMS.

    • Thầy cô vào Quản trị viên > Chọn tên đơn vị của mình > Chọn Cài đặt > Chọn tab Ứng dụng > Nhấn vào Xem cấu hình ứng dụng

    • Thầy/ cô nhấn nút + Ứng dụng, - chọn Loại cấu hình: Theo URL. - Khung nhập tên: đặt tên tùy ý. - Consumer Key: Copy giá trị Key ở phần trên dán vào đây. - Shared Secret: Copy giá trị Secret ở phần trên dán vào đây. - Cấu hình URL: https://googleapis.cohota.com/assignments/configure.xml Sau đó, Thầy/ cô nhấn nút Gửi đi để lưu lại thông tin cấu hình.

  • Đối với thầy/ cô là giáo viên của nhà trường/ Trung tâm cài Google Assignment cho cá nhân và học sinh của mình sử dụng trên LMS.

    • Thầy cô vào một khóa học đang muốn tích hợp trên LMS. Chọn Cài đặt khóa học > chọn tab Ứng dụng > Chọn Xem cấu hình ứng dụng.

    • Thầy/ cô nhấn nút + Ứng dụng, - chọn Loại cấu hình: Theo URL. - Khung nhập tên: đặt tên tùy ý. - Consumer Key: Copy giá trị Key ở phần trên dán vào đây. - Shared Secret: Copy giá trị Secret ở phần trên dán vào đây. - Cấu hình URL: https://googleapis.cohota.com/assignments/configure.xml Sau đó, Thầy/ cô nhấn nút Gửi đi để lưu lại thông tin cấu hình.

Last updated