Mời phụ huynh vào khoá học

Có nhiều cách để mời phụ huynh tham gia vào khoá học để giám sát hoạt động của con em, đồng thời tương tác với giáo viên, các thông báo của trường, lớp học

Phụ huynh có thể xem được nội dung học tập, thảo luận của con em và hỗ trợ các em học tập tại nhà. Tuy nhiên phụ huynh còn nhận được các thông báo đặt biệt khi điểm của con em rơi vào ngưỡng mà phụ huynh có thể cấu hình, nhằm nắm được tình hình trong những trường hợp đặc biệt.

Mời phụ huynh, người giám sát vào khoá học

Việc thêm phụ huynh vào khoá học có thao tác tương tự như việc thêm thành viên vào khoá học. Bạn có thể tham khảo tại đây

Tuy nhiên các tính năng đặc trưng của phụ huynh chỉ có thể được kích hoạt khi tài khoản được liên kết với học viên cụ thể. Một tài khoản phụ huynh, hay tài khoản giám sát có thể theo dõi nhiều học viên trong khoá học.

Liên kết tài khoản phụ huynh, người giám sát với học viên

Tại cửa sổ danh sách thành viên của khoá học, bạn thấy các tài khoản phụ huynh với dòng chữ "Theo dõi" (hay "Observing") trong cột vai trò. Bạn tiến hành liên kết với học viên theo các thao tác

Last updated