Học Tập Kết hợp theme

Theme Hoc Tap Ket Hop là theme miễn phí dành cho việc triển khai một số chương trình hội thảo, dạy học như một blog. Bạn có thể tự cài đặt mà không cần sự hỗ trợ của cohota
Tham khảo: https://hoctapkethop.com
Hình 1 - Giao diện header
Hình 2 - giao diện nội dung giới thiệu
Hình 3 - giao diện phần giới thiệu nội dung
Hình 4 - Giao diện vào nội dung học tập, nội dung hội thảo
Cài đặt theme vào trường của bạn tham khảo tại: Cài đặt theme vào trường của bạn