Tắt thông báo điểm bài kiểm tra từ SpeedGrader

Tính năng này có thể dùng trong trường thầy cô muốn học sinh trong một lớp của mình nhận được cùng một lúc vào một thời điểm nhất định, chứ không nhận lần lượt và ngay sau khi thầy cô chấm bài xong.

Bài hướng dẫn này sẽ hướng dẫn cách tắt hoặc bật thông báo điểm bài tập hoặc bài kiểm tra đã có bài nộp của học sinh.

Khi Tắt thông báo điểm của bài tập hoặc bài kiểm tra, người học sẽ không nhận được thông báo về điểm hay về nhận xét của giáo viên trong bài đó nữa. Người học cũng sẽ không thấy thấy điểm của họ, bao gồm cả điểm, thay đổi về điểm, nhận xét của giáo viên, các nhận xét khác (nếu có), và biểu đồ điểm của bài tập/bài kiểm tra này. Học sinh sẽ vẫn có thể nhìn thấy và nộp bài tập/bài kiểm tra, và sẽ được thông báo rằng thông báo điểm của bài tập/bài kiểm tra này đã được tắt.

Thầy cô trước tiên mở SpeedGrader từ một bài tập hoặc một đề kiểm tra

Sau đó, từ thanh công cụ thầy cô chọn biểu tượng "Thông báo"

Hệ thống sẽ hiển thị một cửa sổ thông báo về việc "Tắt thông báo bài tập", thầy cô chọn Tắt thông báo

Khi tắt thông báo thành công, thanh công cụ trong SpeedGrader sẽ hiển thị biểu tượng "Đã tắt thông báo"

Giao diện người học có thể hiển thị sau khi tắt thông báo điểm như sau

Last updated