Người dùng tự ghi danh và tự đăng kí

Ngoài cách thêm học viên thủ công vào khóa học bằng email, quản trị viên hệ thống có thể cài đặt trường để học viên có thể tự ghi danh hoặc tự đăng kí vào khóa học.

Tự ghi danh

Tự ghi danh là cách thức ghi danh cho phép học viên tự ghi danh vào khóa học bằng một liên kết hoặc mã khóa học. Cách thức ghi danh này chỉ dành cho các học viên đã đăng kí tài khoản người dùng trên Cohota.

Sau khi quản trị viên hệ thống kích hoạt Tự ghi danh ở cài đặt cấp trường, thì giáo viên có thể cài đặt ở cấp khóa học để cho phép học viên của mình Tự ghi danh, với một URL liên kết hoặc một mã riêng cho mỗi khóa học.

Giáo viên cũng có thể thêm URL liên kết ở trang chủ của khóa học để học viên Tự ghi danh vào khóa học bất cứ thời điểm nào.

Quản trị viên và giáo viên có thể xem hướng dẫn cài đặt Tự ghi danh tại đây.

Học viên tự ghi danh vào khóa học có thể xem hướng dẫn tại đây.

Tự đăng kí

Tự đăng kí là cách thức cho phép học viên được thêm vào một khóa học, ngay cả khi học viên chưa có tài khoản trên Cohota. Học viên sẽ tự tạo tài khoản trong quá trình ghi danh vào khóa học.

Đây cũng là thao tác cần quản trị viên hệ thống kích hoạt ở cài đặt cấp trường.

Quản trị viên và giáo viên có thể xem hướng dẫn cài đặt Tự đăng kí tại đây

Học viên tự ghi danh vào khóa học có thể xem hướng dẫn tại đây.

Last updated