Công cụ hỗ trợ import câu hỏi vào ngân hàng đề

Là công cụ hỗ trợ bạn tạo các câu hỏi trên ngân hàng đề từ các câu hỏi đã có trong file Word của bạn.

Để cài đặt công cụ bạn vào phần cài đặt của quản trị viên

Sau đó vào mục ứng dụng và nhấn vào nút "Xem cấu hình ứng dụng"

Và nhấn vào nút "+ Ứng dụng" thì sẽ hiển thị form nhập thông tin cài đặt ứng dụng

Ở trên form tạo ứng dụng bạn nhập các thông tin như sau:

Loại cấu hình: bạn chọn "Theo URL"

Tên: bạn đặt tên ứng dụng muốn cài vào hệ thống. Ví dụ: Công cụ import câu hỏi

Consumer key: là key của ứng dụng mà bạn muốn cài đặt. Ở đây mình dùng key là cohota_question_importer

Shared Secret: là mật khẩu của ứng dụng mà bạn muốn cài đặt. Ở đây mình dùng mật khẩu mặc định là cohota_question_importer_secret

Cấu hình URL: là đường dẫn file cấu hình của ứng dụng. Ở đây mình dùng đường dẫn file cấu hình mặc định là https://question-importer.cohota.com/configure.xml

Sau khi hoàn thành việc nhập thông tin vào form bạn nhấn nút "Gửi đi" để hoàn thành việc cài đặt công cụ import đề và bạn nên tải lại trang web để thấy được 1 mục "Import đề" ở menu phía bên trái của "Quản trị viên"

Last updated