Cài đặt theme vào trường của bạn

Theme (hay giao diện thương mại khoá học) có thể được cài đặt tự động bằng việc truy cập vào https://themes.cohota.com

Tại https://themes.cohota.com bạn có thể tìm thấy các giao diện phù hợp với chương trình giới thiệu công khai các khoá học hoặc chương trình của bạn.

Kho theme hỗ trợ cho bạn có thể xem trước các theme, để hiểu được cách hoạt động của chúng. Và tự cài đặt vào trong trường của bạn (đối với các themes miễn phí).

Các theme trả phí hiện nay bạn cần liên hệ support@cohota.com hoặc customer success manager của bạn tại cohota để được hỗ trợ cài đặt.

Để bật giao diện thương mại làm trang chính, tham khảo: Default theme (cohota standard theme)

Last updated