Nội dung học tập

Nội dung học tập được tổ chức thành Mô-đun và mục. Mô-đun chứa các mục nhỏ hơn bên trong nó.

Mô-đun và mục

Nội dung học tập trong E-Learning hiện nay đa dạng cả về loại hình nội dung lẫn hình thức bố trí. Các loại hình có thể được kể đến như: Video, audio, bài viết, các liên kết bên ngoài, những công cụ và dịch vụ tích hợp, các chủ đề thảo luận, bài tập, khảo sát. Những loại hình này khi được bố trí xen kẽ, kết hợp vào nhau tạo ra khả năng tiếp cận tốt hơn cho người học.

Một cách cơ bản tính năng nội dung học tập cung cấp hai khái niệm để hỗ trợ người thiết kế khoá học tạo và sắp xếp nội dung cho người học: Mô-đun và mục

Mô-đun: được hiểu là Module trong tiếng Anh

Mục: được hiểu là item trong tiếng Anh.

Module quản lý các item bên trong nó.

Các công cụ điều khiển của Mô-đun và mục

Khi nhấn vào tuỳ chỉnh cho mô-đun, một menu các tính năng sẽ được hiển

Chỉnh sửa: tính năng chỉnh sử đối với Mô-đun hay mục, chỉnh sửa ở đây là chỉnh sửa tên hiển thị của Mô-đun hay mục.

Tăng thụt lề: dịch chuyển mục lệch về phía bên trái thêm một khoảng.

Giảm thụt lề: dịch chuyển mục lệch về phía bên trái thêm một khoảng.

Di chuyển tới: là tính năng dành cho việc di chuyển mục tới mô-đun khác với một vị trí chỉ định cụ thể.

Di chuyển nội dung mô-đun: là tính năng di chuyển mục trong một mô-đun này sang mô-đun khác, đồng thời chỉ định vị trí của mục đó trong mô-đun mới.

Di chuyển mô-đun này: là tính năng di chuyển mô-đun lên trên cùng danh sách, ở phía dưới cuối cùng hoặc trước/sau một mô-đun nào đó.ông cụ di chuyển mô-đun rất có ích khi chương trình đã được biên tập với nội dung nhiều và lớn.

Ghi chú: Hệ thống sẽ tự động lưu lại cho mỗi lần kéo thả thay thay đổi vị trí của mô-đun và mục.

Các điều kiện tiên quyết trong quá trình học tập hay thời gian cho phép mô-đun hiển thị lên cho người học được cấu hình trong mục chỉnh sửa mô-

Vị trí của các bài tập trong Nội dung học tập cũng ảnh hưởng tới các điều kiện ở các cửa số cấu hình điều kiện ràng buộc. Ví dụ như: nếu có bài tập được sắp xếp ở các mục của mô-đun trước bạn cũng có thể cấu hình tới mức yêu cầu người học phải "đạt điểm ít nhất là ..." như hình dưới.

Last updated