Tìm khoá học và hiển thị khoá học mong muốn ra Bảng Điều Khiển

Bảng điều khiển là nơi hiển thị các khoá học của mỗi cá nhân. Mặc định là 20 khoá. Trong trường hợp có nhiều hơn 20 khoá, bạn có thể muốn chỉ hiển thị các khoá mà mình thường dùng

Tìm vào Tất cả các khoá học

Trường hợp không thấy khoá học trong mục Tất cả khoá học, hãy liên hệ với người hỗ trợ của bạn để được hướng dẫn

Last updated